Fallskyddsutbildning

Att arbeta på höga höjder innebär ofta betydande risker för ohälsa och olycksfall. Fallolyckor är den vanligaste dödsorsaken inom byggbranschen. Syftet med vår fallskyddsutbildning är att öka deltagarnas medvetenhet och säkerställa en trygg arbetsmiljö.

Kurslängd

Lärarledd utbildning: 1 halvdag

Digital utbildning: Tidsåtgång individuellt

Kursplan

Lagar, föreskrifter och förordningar

Arbetsgivarens och arbetstagarens skyldigheter

Fallskyddets komponenter

Förankring

Skötsel och daglig tillsyn

Räddningsplan och riskbedömning

Vem är kursen för?

Denna utbildning vänder sig till alla som arbetar med höghöjdsarbete: på tak eller andra höga höjder. Fallskydd är också viktigt för arbetsledare och chefer som har ett övergripande arbetsmiljöansvar för personer som arbetar ovanför marken.

Vad säger kraven?

Arbetsgivaren är skyldig, enligt Arbetsmiljölagen 2 kap, 4 §, 7 §, att informera sina arbetstagare om de riskerna som finns på arbetsplatsen. Vidare ansvarar arbetsgivaren för att arbetstagarna har den utbildning och utrustning som behövs för att genomföra arbetsuppgifterna på ett säkert sätt.

Utbildningsbevis

Efter genomförd utbildning och godkänt prov får deltagarna ett certifikat. Certifikatets giltighetstid är 3 år från godkänd utbildning.

För merinformation kontakta: Anton Nilsson

Anmäl dig till utbildning

Fler utbildningar